Chụp đèn lồng tre đáy lồi thả trần trang trí

255.000

Sản phẩm lồng đèn tre đáy lồi trang trí, lọt ánh sáng tốt.