Chụp đèn lồng tre đáy lồi thả trần trang trí

285.000 255.000