Chụp đèn lồng tre đáy lồi thả trần trang trí

195.000 

Sản phẩm lồng đèn tre đáy lồi trang trí, lọt ánh sáng tốt.