Chụp đèn lồng tre đáy lồi thả trần trang trí

400.000  195.000 

Sản phẩm lồng đèn tre đáy lồi trang trí, lọt ánh sáng tốt.